Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul juridic-contencios

Atribuţii: 


Conform articolului 22 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) asigură reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean, în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală, precum şi în faţa altor autorităţi şi instituţii cu activitate jurisdicţională, în baza mandatului acordat;

b) asigură reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor în faţa notarilor publici precum si în raporturile cu orice alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, în baza mandatului acordat;

c) acordă consultanţă şi asistenţă juridică, la cerere, consiliilor locale şi primăriilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegaţiei emise de primar,

d) concepe, redactează, promovează în instanţă acte de procedura (acţiuni, contestaţii,plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale de intervenţie, de chemare în garanţie, de repunere pe rol etc) împreună cu documentaţia/documentele necesară/e; solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată;

e) ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor;

f) propune măsuri pentru realizarea creanţelor în situaţia în care judeţul sau consiliul judeţean au calitatea de creditor, la solicitarea Direcţiei generale economice în vederea  obţinerii titlurilor executorii  precum şi acordarea sprijinului necesar pentru executarea acestora;

g) investeşte cu formulă executorie hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi le comunică structurilor interesate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean;

h) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;

i) redactează proiecte de dispoziţii, hotărâri, regulamente, contracte şi alte acte cu caracter normativ sau individual, în coordonarea celor cu drept de iniţiativă;

j) analizează şi avizează pentru legalitate, la solicitarea arhitectului şef, autorizaţiile de construcţie ce urmează a fi eliberate;

k) asigură asistenţă juridică compartimentelor de specialalitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean la solicitarea acestora;

l) formulează în termen legal răspuns la petiţiile şi cererile adresate consiliului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean şi repartizate serviciului;

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative în conformitate cu atribuţiile şi domeniul de activitate, precum şi procedurile stabilitate prin dispoziţia preşedintelui;

n) sprijină activitatea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, asigură asistenţa de specialitate consilierilor în elaborarea proiectelor de hotărâri sau a altor lucrări, redactează opinii juridice cu privire la  lucrările si documentele transmise de consiliul judeţean sau preşedintele consiliului judeţean spre analiză;

o) formulează propuneri si observaţii la proiectele hotărârilor consiliului judeţean  precum si la proiectele de contracte si orice alte acte care angajează răspunderea patrimonială a judeţului, consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean, răspunzând de legalitatea măsurilor prevăzute în aceste acte;

p) vizează pentru legalitate dispoziţiile de sancţionare ale angajaţilor din compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean;

q) asigură asistenţa şi reprezentarea juridică a instituţiilor şi operatorilor economici din subordinea şi de sub autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora aprobată de preşedintele consiliului judeţean;

r) ţine evidenţa copiilor după hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile prin care au fost constituite asociaţii şi fundaţii precum şi a înscrisurilor doveditoare.

s) asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică a consiliului judeţean, precum şi actualizarea continuă a acesteia, sens în care înregistrează, evidenţiază şi urmăreşte circuitul la zi a publicaţiilor existente în biblioteca juridică (literatură de specialitate, doctrină, tratate de specialitate, etc.);


Şef serviciu: Temporar VacantContact: 

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/411736

E-mail: rosanmihaela@gmail.com