Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Serviciul Audit Intern

Atribuţii:


Conform articolului 14 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:


a) elaborează normele metodologice privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean şi al instituţiilor din subordine;

b) elaborează proiectul planului de audit public intern;

c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă si eficacitate;

d) auditează la nivelul Consiliului Judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea acestuia, domeniile cuprinse in normele metodologice, cel puţin odată la 3 ani, fără a se limita numai la acestea;

e) informează Uniunea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului;

f) raportează periodic preşedintelui Consiliului Judeţean asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activităţile de audit intern;

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

preşedintelui Consiliului Judeţean şi structurii de control intern abilitate;

i) organizează şi exercită activităţi de consiliere în cadrul Consiliului Judeţean şi entităţilor publice subordonate în concordanţă cu standardele de audit;

j) auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.

k) auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu.

l) auditorii interni pot solicita date, informaţii precum şi copii ale documentelor, certificate de conformitate, de la persoane fizice şi juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar aceştia au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată. Totodată, auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice sau juridice orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern.

m) auditorii interni elaborează un proiect de raport public intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit public intern, acesta va reflecta cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile, recomandările. Raportul de audit intern este însoţit de documente justificative.

n) auditorii interni au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale – perioada estimată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.
Contact:
 

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea

Telefon fix: 0259/440111

E-mail: audit@cjbihor.ro