Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

(1) Compartimentul corp control este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean, subordonată direct președintelui Consiliului Județean, desfășoară o activitate de verificare și evaluare  a modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale precum și sarcinile stabilite în actele administrative emise de consiliul județean, respectiv de președintele consiliului județean.

(2) Compartimentul corp control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)Efectuează acţiuni de control planificat, aprobate de catre Preşedintele Consiliului Judeţean sau înlocuitorul legal al acestuia, în baza unui program anual de control, la structurile din aparatul de specialitate și entităţile de sub autoritatea/coordonarea/subordonarea Consiliului Judeţean Bihor, în scopul evaluării modului de îndeplinire a atribuţiilor si obiectivelor planificate, precum si identificarea şi corectarea deficienţelor constatate, precum și la utilizatori și/sau beneficiari finali ai fondurilor alocate de la bugetul județului;

b)Efectuează acţiuni de control tematic, aprobate de catre Preşedintele Consiliului Judeţean sau înlocuitorul legal al acestuia, ca activitate de verificare, de regulă inopinată, care se realizează în baza unui plan de verificare, care are ca scop evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate, precum şi propunerea de măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate;

c)Analizează şi verifică sesizările adresate Președintelui Consiliului Județean Bihor de persoane fizice/persoane juridice/ organisme abilitate de lege, privind activitatea desfășurată de structurile aparatului de specialitate sau a celor aflate în coordonare/subordonare/sub autoritate, utilizatori și/sau beneficiari finali ai fondurilor alocate de la bugetul județului;

d)Desfășoară activităţi de control, atât la nivelul structurilor aparatului de specialitate, a entităților subordonate/coordonate/sub autoritateaConsiliului Județean Bihor, a contractanţilor/beneficiarilor de fonduri alocate de la bugetul Județului Bihor, în baza unor hotărâri de consiliu județean, în baza planului anual de control sau în urma sesizărilor persoanelor fizice/ juridice/organisme abilitate de lege/audit intern, precum și prin autosesizare și mass media;

e)Elaborează tematica de control general şi propune spre aprobare planul anual de control, declanșarea acţiunilor de control/inspecţie realizându-se doar cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean;

f)Elaborează proceduri formalizate privind derularea activităților de control și formularele utilizate prin care solicită de la reprezentanții structurii controlate, transmiterea cu celeritate a datelor, informațiilor, situațiilor, a punctelor de vedere, notelor explicative, a  documentelor și copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activității de control;

g)Solicită verbal sau în scris , în vederea examinării, date, documente, informaţii și orice alte înscrisuri referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii de control a activităţii proprii a aparatului de specialitate și a entităților care funcţionează în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean, precum și a utilizatorilor/ beneficiarilor/ contractorilor de fonduri alocate de la bugetul județului, personalul structurilor controlate având obligaţia de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;

h)Întocmește rapoarte de control, note de control cu privire la aspectele constatate și răspunde de corectitudinea acestora, în funcţie de informaţiile, datele și documentele puse la dispoziţie de conducerea structurilor implicate;

i)Urmăreşte realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficienţelor constatate în acţiunile de îndrumare şi control, şi informează conducerea Consiliului Județean Bihor despre rezultatele acestora, propunând măsuri de corectare în acest sens, de ameliorare şi îmbunătăţire a performanţelor sistemului de control și sistemului de management a calității;

j)Verifică la sesizări punctuale,  sau prin controale tematice, aspectele sesizate în petiţiile adresate organelor centrale ale administraţiei publice, Guvernului şi Parlamentului, referitoare la încălcarea unor prevederi legale în activitatea structurilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate, sau a entităților din subordonarea/coordonare/autoritatea Consiliului Județean Bihor în ceea ce priveşte gestionarea şi utilizarea fondurilor europene sau alocate de la bugetul Județului Bihor, precum și a utilizatorilor/beneficiarilor/contractorilor de fonduri publice alocate;

k)Propune conducerii consiliului județean măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea de control şi, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean, sesizează organele de cercetare administrativă sau organele de urmărire penală în cazul în care, din controlul sau verificările efectuate, rezultă săvârşirea unor abateri de natură disciplinară sau fapte penale;

l)Reprezintă Consiliul Județean la acţiunile solicitate şi organizate de entități cu atribuții de control Corpul de Control al Guvernului, Curtea de Conturi a României, DLAF, ANI, DNA, CE în limita mandatului acordat de Președintele Consiliuui Județean Bihor;

m)Extinde misiunile de control și efectuează verificări suplimentare în ceea ce privește obiectivele și structurile supuse controlului, după caz, dacă sunt identificate suspiciuni suplimentare de fraudă sau abateri legislative;

n)Se autosesizează în legătură cu neregulile şi abaterile de care ia cunoştinţă în timpul controlului, şi informează Președintele Consiliului Județean;

o)Efectuează activităţi de cercetare administrativă și documentare, din proprie iniţiativă, în vederea stabilirii necesităţii iniţierii unei misiuni de control ca urmare a înregistrării unei sesizări sau prin autosesizare;

p)Dispune măsurile necesare de protejare a informaţiilor nedestinate publicităţii și gestionează baza proprie de documentare, referitoare la activităţile desfăşurate;

q)Propune spre aprobare Președintelui Consiliului Județean proiecte de acte administrative, planuri tematice şi calendaristice, măsuri şi acţiuni necesare în vederea desfășurării activităţilor de control, precum și modificări/completări pentru îmbunătăţirea prevederilor cu caracter normativ şi care au implicaţii asupra activităţii de control;

r)Verifică îndeplinirea măsurilor dispuse de către alte autorităţi sau structuri cu atribuții de inspecţie sau control prin actele de control încheiate anterior in masura mandatului dat de Președintele Consiliului Județean Bihor.